BLOG !

Últimes modificacions TEÒRIC !

A continuació us expliquem les noves modificacions de la LLei sobre Tràfic, Circulació de Vehícles a Motor i Seguretat Vial entrades en vigor el 21 de març del 2022.

Es podran utilitzar dispositius inalàmbrics certificats o homologats per la utilització en el casc de protecció dels conductors de motocicletes i ciclomotors, amb fins de comunicació o navegació, sempre que no afectin la seguretat en la conducció.

En cap cas, el conductor menor d’edat podrà circular per les vies amb una taxa d’alcohol en sang superior a 0 grams per litre, o d’alcohol en aire aspirat superior a 0 mil·ligrams per litre.

S’elimina l’excepció de superar les velocitats màximes fixades per les carreteres convencionals, excepte travessies, en 20 km/h per turismes i motocicletes quan avancen a altres vehicles que circulen a velocitats inferiors a aquelles.

El conductor d’un vehicle de mobilitat personal estarà obligat a utilitzar casc de protecció en els termes que reglamentàriament es determini i no podrà circular per les voreres, igual que les bicicletes i cicles.

La tinència de l’autorització administrativa podrà acreditar-se mitjançant la seva presentació física o digital.

La superació de cursos de conducció segura i eficient, compensarà amb dos punts addicionals fins a un màxim de quinze punts. Es podrà fer un curs de cada tipus cada dos anys, màxim. Això no s’aplicarà fins que no entri en vigor l’ordre que determini el contingut i requisits. Es podran impartir Online.

Passat un any des de la fermesa de la sanció sense que la infracció de la qual porta causa hagi sigut anotada, no procedirà a la detracció de punts.

Passat dos anys sense haver estat sancionat en ferma en via administrativa per la comissió d’infraccions que duen aparellada la pèrdua de punts, el titular d’un permís o llicència de conducció afectat per la pèrdua parcial de punts recuperarà la totalitat del crèdit inicial de dotze punts. Ja no s’ha d’esperar 3 anys tot i que les infraccions siguin molt greus.

500€ per copiar un examen amb intercomunicador i 6 mesos sense poder anar a examen.

200€ per no respectar les restriccions de circulació davant protocols anticontaminació i de les zones de baixa emissió.

100€ per l’impagament de peatge, taxa o preu públic.

Autoescola Barcelona

La teva autoescola de confiança a Barcelona

Carrer de Calàbria, 132.
08015 – Barcelona

albaautoescola@hotmail.com

Carrer de Calàbria: 93 325 15 25