Política de Privacitat

Condicions d’ús

Qui accedeixi al lloc web d’ALBA AUTOESCOLA, S.L. (usuari) ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat i amb plena acceptació de les presents condicions d’ús, així com de qualsevol altra que es faci constar en el mateix, i es compromet a realitzar un ús lleial dels serveis, medis i informació que es posen al seu abast comprometent-se a no realitzar cap activitat il•lícita, il•legal o contraria a la bona fe, els usos comunament acceptats i l’ordre públic.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ALBA AUTOESCOLA, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents condicions.

Especialment l’usuari es compromet a:

 • No realitzar cap activitat que pugui perjudicar directa o indirectament a ALBA AUTOESCOLA, S.L. o a l’ús i accés a la present web.
 • No reproduir, distribuir ni modificar els continguts del present web site sense la deguda autorització, ni vulnerar cap dret sobre els mateixos pertinents a ALBA AUTOESCOLA, S.L. o al seus legítims titulars.
 • No utilitzar els continguts d’aquesta web amb fins comercials o publicitaris.
 • No tractar d’accedir als continguts de la web emprant mitjans o procediments diferents dels posats a la seva disposició a aquest efecte o als habitualment emprats en la xarxa sempre que no comportin un risc per a la web.

ALBA AUTOESCOLA, S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d’ús del seu lloc web reservant-se igualment el dret a suspendre, interrompre o deixar sense funcionament el seu lloc web o qualsevol dels continguts, informació o serveis que s’hi presten, així com les condicions d’accés d’aquests.

El present web site inclou diferents documents o bases de dades a títol merament informatiu, de manera que, en cas de discrepància s’estarà al contingut dels documents i bases de dades originals, i no al reflectit en la present web, sense que pugui derivar-se responsabilitat alguna perALBA AUTOESCOLA, S.L. per aquestes discrepàncies.

Hipervincles

Els que pretenguin establir hipervincle, link o enllaç amb aquesta web des d’un altre lloc web hauran de respectar les següents condicions:

No s’establiran links més que a la pàgina principal d’aquesta web, excepte autorització expressa d’ALBA AUTOESCOLA, S.L., quedant expressament prohibit establir deep-links, enllaços IMG o d’imatge, frames o border enviroment.

 • El link podrà permetre l’accés a aquest lloc web, però no podran reproduir-se els seus serveis ni continguts.
 • No es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquesta web site ni sobre els serveis o continguts d’aquesta, ni sobre les empreses, directius o empleats que conformen ALBA AUTOESCOLA, S.L.
 • La pàgina web en la qual s’inclogui el link no podrà contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o signe distintiu pertanyent a ALBA AUTOESCOLA, S.L. o a tercers (a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix híper-enllaç ) excepte amb l’autorització expressa dels afectats.
 • L’establiment del link no suposa relació alguna entre el titular o operador de la web des del que es realitzi i ALBA AUTOESCOLA, S.L. ni implica coneixement, autorització ni consentiment d’ALBA AUTOESCOLA, S.L. sobre els continguts de la web des del que s’estableixi l’enllaç.
 • ALBA AUTOESCOLA, S.L. no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web del qual parteixi el link ni respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de l’establiment de links cap a la seva web per part de tercers.
 • Els enllaços o hipervincles establerts des de la web d’ALBA AUTOESCOLA, S.L., cap els de terceres persones o entitats, suposen una facilitat per a la cerca d’informació que es posa a disposició dels usuaris, sense que impliqui en cap cas suggeriment o invitació a utilitzar aquests, i sense que impliqui l’acceptació o responsabilitat d’ALBA AUTOESCOLA, S.L. sobre el contingut de les web als que es dirigeix l’enllaç o sobre l’operativitat del mateix.
 • ALBA AUTOESCOLA, S.L. no assumeix cap responsabilitat ja sigui directa, indirecta o subsidiària dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’accés, licitud, veracitat, ús, qualitat, fiabilitat i/o utilitat dels continguts o informacions manifestades, existents o ofertes que s’hagin inclòs en els hipervincles als que es fa referencia en aquesta pàgina. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre ALBA AUTOESCOLA, S.L. i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’ALBA AUTOESCOLA, S.L. dels seus continguts o serveis allà oferts posats a disposició del públic.
 • Per tal de facilitar l’accés a diferents serveis o informacions en alguns llocs d’aquesta web podran recaptar-se dades personals de l’usuari en diversos formularis, dades que podran incorporar-se a un fitxer de dades personals titularitat d’ALBA AUTOESCOLA, S.L. i degudament registrat davant l’Agencia de Protecció de Dades (Agencia de Protección de Datos).

  L’usuari que facilita les seves dades personals a ALBA AUTOESCOLA, S.L. conscient expressament a la incorporació d’aquests a l’esmentat fitxer i al tractament dels mateixos per part d’ALBA AUTOESCOLA, S.L. per a la seva utilització en activitats pròpies dels seus fins.

  En el formulari de recollida de dades estaran indicats aquells que resultin obligatoris i els que no tenen aquell caràcter. La no complementació de les dades marcades com “Obligatori” suposa la no prestació dels servei o accés per al qual es sol•liciten les dades.

  En qualsevol cas el tractament de les dades personals facilitades per l’usuari es realitzarà amb un estricte compliment de la normativa vigent i especialment amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal).

  En especial, ALBA AUTOESCOLA, S.L. es compromet a mantenir les condicions de confidencialitat y seguretat de les dades personals confiades pels usuaris en els termes previstos en la legislació vigent. No obstant, ALBA AUTOESCOLA, S.L. no es fa responsable de l’accés, modificació, tractament, pèrdua o ús il•lícit que de les dades facilitades pels usuaris pugui efectuar un tercer.

  Els usuaris seran responsables de la veracitat i actualització de les dades incorporades als formularis que complimentin. ALBA AUTOESCOLA, S.L. no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar per la falta de veracitat o inexactitud de les dades personals facilitades per l’usuari.

Autoescola Barcelona

La teva autoescola de confiança a Barcelona

Carrer de Calàbria, 132.
08015 – Barcelona

Compte Borrell, 255.
08029 – Barcelona

Carrer de Calàbria: 93 325 15 25

Compte Borrell: 93 519 32 86